Tất cả
X2 sec 75%hp.wtlxd 73k 15%hp
Hành Tinh: Xayda
Sever: Sever 1
400,000đ
Sec 75%tnsm
Hành Tinh: Xayda
Sever: Sever 1
300,000đ
Sec 75% hồi hp
Hành Tinh: Xayda
Sever: Sever 1
300,000đ
Sec 45%sđ.có gang ll4 9%pt sđ víp
Hành Tinh: Xayda
Sever: Sever 1
500,000đ
Sec 75% hút máu tđ
Hành Tinh: Trái Đất
Sever: Sever 1
300,000đ
Sec 75%pst
Hành Tinh: Xayda
Sever: Sever 4
300,000đ
Sec 45%sđ
Hành Tinh: Xayda
Sever: Sever 4
400,000đ
X2 sec 75%hp xayda
Hành Tinh: Xayda
Sever: Sever 1
300,000đ
Sec 75% pst
Hành Tinh: Xayda
Sever: Sever 1
300,000đ
Sec 75% hút máu
Hành Tinh: Xayda
Sever: Sever 1
300,000đ
Sec 75%tnsm
Hành Tinh: Namec
Sever: Sever 5
350,000đ
Sec 75%tnsm
Hành Tinh: Trái Đất
Sever: Sever 5
350,000đ
X2 sec 75%hp xayda
Hành Tinh: Xayda
Sever: Sever 1
300,000đ
Sec 45%sđ xd
Hành Tinh: Xayda
Sever: Sever 1
400,000đ
X2 sec 75%hp xd
Hành Tinh: Xayda
Sever: Sever 1
300,000đ
Sec 45% sđ xayda
Hành Tinh: Xayda
Sever: Sever 1
400,000đ
Sec 75% hút máu xayda
Hành Tinh: Xayda
Sever: Sever 1
300,000đ
Gang jen c4 9%sđ va gang ll c4 9%sđ
Hành Tinh: Trái Đất
Sever: Sever 3
500,000đ
Sec 75% tnsm
Hành Tinh: Xayda
Sever: Sever 3
350,000đ
Sec 75% ki namek
Hành Tinh: Namec
Sever: Sever 1
300,000đ